ЛЕКЦІЯ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

МЕТА: сформувати у студентів знання щодо актуальних проблем педагогічної галузі та дошкільної освіти в Україні.

ПРОФЕСІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ:ознайомленнямайбутнього вчителя на основі компаративних досліджень із теорією та практикою педагогічних виховних систем дошкільного спрямування різних країн світу.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:дошкільна освіта; тенденції формування освітнього простору; законодавче забезпечення дитинства; проблеми дитинства у контексті соціокультурного розвитку, педагогіка співробітництва.

ПЛАН

1. Тенденції формування освітнього простору в Україні у ХХІ ст.

2. Стан дошкільної освіти в Україні.

3. Законодавче забезпечення дитинства.

4. Проблеми дитинства у контексті соціокультурного розвитку.

5. Умови гармонійного розвитку особистості у педагогіці співробітництва.

8. Основні напрями педагогіки співробітництва.

9. Сутність гуманно особистісного підходу до виховання.

10. Особливості організації виховного процесу у світлі ідей педагогіки співробітництва.

ОБРАНІ МЕТОДИ:пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного виконання, пошуковий (евристичний), дослідницький, методи контролю і самоконтролю

НАОЧНІСТЬ:мультимедійна презентація, підручники

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

1. Система дошкільної освіти Житомира та Житомирської області

2. Тенденції розвитку дошкільної освіти окремих регіонів України

3. Складіть систему законодавчої бази України у галузі дошкільної освіти.

4. Сучасні програми дошкільної освіти України.

5. Принципи педагогіки співробітництва

6. Основні напрями педагогіки співробітництва.

7. Сутність гуманно особистісного підходу до виховання.

8. Особливості організації виховного процесу у світлі ідей педагогіки співробітництва.

9. Розкрийте сутність педагогічних систем А.Нейла та Л.Колберга.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОАНАЛІЗУ ТА ПЕРЕВІРКИ

1. Обґрунтуйте актуальність сучасних проблем дошкільної педагогіки в Україні.

2. Обґрунтуйте головні тенденції формування освітнього простору в Україні у ХХІ ст.

2. Окресліть сучасний стан дошкільної освіти в Україні.

3. Які, на Ваш погляд, є головні закони Української держави щодо забезпечення дитинства?

4. Назвіть три головні проблеми дитинства у контексті соціокультурного розвитку.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Вулъфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. - М.: УРАО, 1999. – 208 с.

Декларація прав дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року.

Кон И.С. Ребенок и общество.- М.: Наука, 1988.- 270с.

Литвиненко С. Феномен дитинства в контексті соціально-культурного розвитку // Наука і освіта.- 2001.- №1.- С.11-14.Мид М. Культура и мир детства.- М.: Наука, 1988.- 429с.

Поніманська Т.І. Соціокультурні засади проблеми дитинства в контексті концепції гуманістичного виховання // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.- Зб. наук. праць.- Київ- Житомир: Волинь, 2003.- Кн.. 1.- 368с.

Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку «Дитина» / Наук. керівник Кузьменко В.У. – Богдана, 2003.


8693135377897836.html
8693188361399538.html

8693135377897836.html
8693188361399538.html
    PR.RU™